မၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 22 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (Keyboard Layout) မႃးယဝ်ႉ။

November 22, 2010

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 22 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (Keyboard Layout) မႃးယဝ်ႉ။ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈဢိင်ၼိူဝ် လၵ်းၸဵင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉသေၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈပႅၵ်ႇႁႅင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လွၵ်းမိုဝ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉၼမ်ယူႇၼၼ်ႉသေ ၸင်လႆႈ ၶပ်ႉၶိုင် သၢင်ႈဢွၵ်ႇ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆးမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၽွင်းသၢင်ႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (Shan Standard Keyboard Layout)

လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (Shan Standard Keyboard Layout)

လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (Shan Standard Keyboard Layout)

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် လႆႈ လူမ်ၸႂ်မူၼ်ႈသိူဝ်းယုမ်ႉၶူဝ်

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024