လႆႈတႄႇတင်ႈ Ubuntu shan loco team

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇယႄး လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တႄႇတင်ႈ Ubuntu Shan LoCo Team မႃးယဝ်ႉ။

December 29, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇယႄး လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တႄႇတင်ႈ Ubuntu Shan LoCo Team မႃးယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း တႃႇတေပိၼ်ႇဢဝ် Ubuntu OS (Linux) ပိူင်သၢင်ႈၶွမ်း Operating System ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇတႆး ၼႆယဝ်ႉ။ လႆႈတမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ႇၵၢၼ် တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ၊ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်း ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်း တႃႇၸွႆႈသၢင်ႈမႃးယဝ်ႉ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းတႄႉ သိုပ်ႇတူၺ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ၶႃႈ။

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024