ၶပ်ႉၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉ NetWay

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်ပွင် တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉသၢႆၼႅင်ႈ NetWay ဢၼ်ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

November 13, 2012

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်ပွင် တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉသၢႆၼႅင်ႈ NetWay ဢၼ်ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵၼ် Web Index, Features, Articles, What is?, Activites, Game, FAQs, Guide, How To, Knowledge, Tips and Tricks, Tutorial, Short Novel, Timeline of Person လႄႈ Glossary ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈပႃး 146 ၼႃႈယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင် ပပ်ႉ NetWay

ၽႆးမွတ်ႇၵေႃႈ တႆႈတဵၼ်းသေ ၶပ်ႉလိၵ်ႈ

မေႃၸၼ်ႁၢင်ႈ ပီႈၸၢႆးၸၢႆး တႃႈၵုင်ႈၵေႃႈ ၸွႆႈၸၼ်ႁၢင်ႈပၼ် တႃႇပပ်ႉ Netway

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း၊ ပီႈၸၢႆးၸၢႆး ၊ ၼၢင်းသႃႇရႃႇ ၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း Design

ၸၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ထႅင်ႈ - ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ပုၼ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024