Artificial Intelligence

Artificial Intelligence, ဢမ်ႇၼၼ် AI ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁႅင်းႁဵတ်းလႆႈၶွမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းတေမီး ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်း လၢႆဢၼ် တေၶဝ်ႈပႃး သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် သၢင်ႈႁၢင်ႈပွမ် လႄႈ တူဝ်ႁၢင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဢႃႇတီႇၾီႇသႄႇလ် ဢိၼ်ႇထႄးလ်လီးၵျႅၼ်ႉ ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ၸႂ်ႉဝႆႉတီႈ ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၵဵမ်း ဢၼ်ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼင်ႇ ၽူႈလဵၼ်ႈထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Noun

Artificial Intelligence, ဢမ်ႇၼၼ် AI ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁႅင်းႁဵတ်းလႆႈၶွမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းတေမီး ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်း လၢႆဢၼ် တေၶဝ်ႈပႃး သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် သၢင်ႈႁၢင်ႈပွမ် လႄႈ တူဝ်ႁၢင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဢႃႇတီႇၾီႇသႄႇလ် ဢိၼ်ႇထႄးလ်လီးၵျႅၼ်ႉ ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ၸႂ်ႉဝႆႉတီႈ ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၵဵမ်း ဢၼ်ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼင်ႇ ၽူႈလဵၼ်ႈထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈဝီႇတီႇယူႇၵဵမ်း ၶႂ်ႈဝႃႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢေႇဢၢႆႇယူႇ ၸၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ မဵဝ်းဢေႇဢၢႆႇ ဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် တူဝ်တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်မေႃႇလၢမ်းထႃႈသေ တူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢေႇဢၢႆႇ ဢၼ်တိူဝ်းၸၼ်ႉသုင်သေၼၼ်ႉ တႄႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈလဵၼ်ႈၵဵမ်းသေၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ် တူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်း တမ်းလႆႈလွင်ႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ ၵူၼ်းၵမ်ၵွင်ႈထိၼိုင်ႈ first-person shooter (FPS) ၼၼ်ႉ ၽွင်းၽူႈလဵၼ်ႈၵဵမ်း တေႃႈၼႃႈမၼ်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေ သိူင်ႇတူဝ်ပႅပ်ႉယူႇ ၽၢႆႇလင်ၽႃယဝ်ႉ။ ၽွင်းၽူႈလဵၼ်ႈၵဵမ်း ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇၵႂႃႇၸိုင် ၽူႈၶႄႉၶဵင်ႇၽၢႆႇဢေႇဢၢႆႇၼၼ်ႉ တေယိုဝ်းယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း ၵဵမ်းပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ဢေႇဢၢႆႇၼႆႉ ၶဝ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ်လႄႈ တႃႇလဵၼ်ႈၵဵမ်းၼႆႉ တိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Artificial Intelligence ၼႆႉ ၸႂ်ႉဝႆႉတီႈ ၵဵမ်းတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵမ်း board, side-scrollers, လႄႈ ၵဵမ်း 3D action ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇတီး ၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် လႄႈ ၵဵမ်းပၢတ်ႉသ်ၵႅတ်ႉပေႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢေႇဢၢႆႇဝႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈယႂ်ႇသုင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေၶႅမ်ႉလႆႈၼင်ႇ ဢေႇဢၢႆႇၶွမ်းလႄႈ ဢေႇဢၢႆႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈလဵၼ်ႈလႆႈ ၵဵမ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၵဵမ်း ဢၼ်ႁၢမ်း ဢေႇဢၢႆႇ ဢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈၼႆ တေပဵၼ်ၵဵမ်း ဢၼ်လီၶၢၼ်ႉတႄႉတႄႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ဢႃႇတီႇၾီႇသႄႇလ် ဢိၼ်ႇထႄးလ်လီးၵျႅၼ်ႉ (ဢေႇဢၢႆႇ) ၼႆႉ ၶႅမ်ႉလိူဝ် ႁႅင်းၼႃႇၼႆၸိုင် တႃႇလဵၼ်ႈၵဵမ်း ႁႂ်ႈဢွင်ႉပႄႉမၼ်း တေယၢပ်ႇသေ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၵဵမ်း ထၢတ်ႈၸႂ် ၸၢင်ႈလူႉၸွမ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈၵဵမ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တၢင်းႁိုင်သေၵေႃႈ သၢင်ႈဢေႇဢၢႆႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် တီႈ လွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ လႄႈ လွင်ႈ လဵၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်း။ ၵဵမ်းၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၸၼ်ႉယၢပ်ႇမၼ်း လၢႆမဵဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ငၢႆႈငႅမ်ႈ၊ ပၢၼ်ၵၢင်၊ ယၢပ်ႇယဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မၼ်းပၼ် ၽူႈလဵၼ်ႈၶဝ် လိူၵ်ႈဢဝ် ၸၼ်ႉ ဢႃႇတီႇၾီႇသႄႇလ် ဢိၼ်ႇထႄးလ်လီးၵျႅၼ်ႉ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ တႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။