App

App ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တူဝ်ယေႃႈ "application" ဢၼ် မိူၼ်ၵၼ်တင်း Software program ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ App ၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင် program တွၼ်ႈတႃႇ hardware platform ၵူႈဢၼ်ဢၼ်၊ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ မၼ်းၵႆႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ႉ တႃႇၸႅင်ႈၼႄပဵၼ် Program တွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈ mobile မိူၼ်ၼင်ႇ smartphones လႄႈ tablets ။

Noun

App ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တူဝ်ယေႃႈ "application" ဢၼ် မိူၼ်ၵၼ်တင်း Software program ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ App ၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင် program တွၼ်ႈတႃႇ hardware platform ၵူႈဢၼ်ဢၼ်၊ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ မၼ်းၵႆႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ႉ တႃႇၸႅင်ႈၼႄပဵၼ် Program တွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈ mobile မိူၼ်ၼင်ႇ smartphones လႄႈ tablets ။

ၵႂၢမ်းၸႂ်ႉ “app” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ Apple ၶဝ်ၵေႃႉႁႂ်ႈႁူင်မႃး ၽွင်းႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈ “App Store” မိူဝ်ႈပီ 2008 ၊ ဝၢႆးသေ ပိုတ်ဢွၵ်ႇ iPhone ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈပီၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ iPhone လႄႈ App Store ၼႆႉ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးလႄႈ ၶေႃႈၸႂ်ႉ “app” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သၢႆတၢင်းလၵ်းဵင် တွၼ်ႈတႃႇ မၢႆထိုင် mobile applications ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ Program တွၼ်ႈတႃႇ Android လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၾူင်း Windows ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ “app” ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း applications တွၼ်ႈတႃႇ PCs (ၵႆႉႁွင်ႉဝႃႈ "desktop applications")ၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် mobile apps ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈလူတ်ႇလူင်း ဢဝ်လႆႈ ၵႃႈတီႈ online app store ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ပေႃးဝႃႈလူတ်ႇလူင်းဢဝ်ယဝ်ႉ မၼ်းဢူၼ်းသႂ်ႇ apps ၵႂႃႇႁင်းမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ apps ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ လႆႈလၢႆသေ apps ၵမ်ႈၽွင်ႉၸမ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်ယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ mobile apps ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉတႄႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ထုၵ်ႇလိူဝ်သေ PC applications ယဝ်ႉ၊ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၵႆႉလႄႇမီး ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ 99 cents ယဝ်ႉ။ app ၸိူဝ်းလႆႈပၼ်ငိုၼ်းသေၸႂ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉၼႂ် မၼ်းဢမ်ႇလိူဝ် $10 ။

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵႃႈၶၼ် mobile apps ၼႆႉ လႆႈ ထုၵ်ႇလိူဝ် desktop application ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးလူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ႁႅင်ႇၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၸႂ်ႉလႆႈ apps ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆမီး လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်းတင်း mobile operating system (မိူၼ်ၼင်ႇ iOS ဢမ်ႇၼၼ် Android) လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼင်ႇ desktop program။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ word processor တွၼ်ႈတႃႇ Android ၼႆႉ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵေႃႈ ႁူႉတေလဵၵ်ႉဢေႇလိူဝ်သေ applications တွၼ်ႈတႃႇ Windows ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ App ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ လႆႈသၢင်ႇႁၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ၊ ၽႂ်းၽႂ်း လႄႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ desktop applicaitoins ၼႆႉ App ၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းယိူၼ်းဢၢၼ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ပဵၼ် တင်းၵႂႃႇတင်းၸႂ်ႉ ၼႆလႄႈ တိုၼ်းၶူင်သၢင်ႈဝႆ့ တႃႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းၸွမ်း ၽၢင်ႈႁၢင်ႈ touchscreen ဢၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း - Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ Mac App Store မိူဝ်ႈ ပီ 2011 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ၊ ဢၼ်ပၼ်လူတ်ႇလူင်းဢဝ် applications တွၼ်ႈတႃႇ Mac OS X။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈၸႂ်ႉ “app” ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင် desktop applications ၼင်ႇၵဝ်ႇ။