ပၢင်သွၼ် Basic Life Skill for Youth လႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ(မၢဝ်းၶမ်း)၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဢႅၵ်ႉၵ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ် SIIT လႆႈႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ် The Certificate Program in Basic Life Skill for Youth တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႆႈသႅပ်းလႅင်းၼေ ပိူင်သွၼ် တႃႇပၢင်ႇသွၼ်သေ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ။

July 7, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ(မၢဝ်းၶမ်း)၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဢႅၵ်ႉၵ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ် SIIT လႆႈႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ် The Certificate Program in Basic Life Skill for Youth တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႆႈသႅပ်းလႅင်းၼေ ပိူင်သွၼ် တႃႇပၢင်ႇသွၼ်သေ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ။

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် တႃႇပိုတ်ႇ The Certificate Program in Basic Life Skill for Youth တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် တႃႇပိုတ်ႇ The Certificate Program in Basic Life Skill for Youth တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် တႃႇပိုတ်ႇ The Certificate Program in Basic Life Skill for Youth တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်သွၼ် The Certificate Program in Basic Life Skill for Youth တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ