Shan Institute of Information Technology


လၢႆးႁဵတ်း တူဝ်လိၵ်ႈ သီႁူင်းႁႆး ႁၢင်ႈလီလီ တီႈၼႂ်း Photoshop

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2018-03-06 06:00:08


ၼေႈၼေႈ... ၵၢၼ်ႁဵတ်း လၢႆးႁဵတ်း တူဝ်လိၵ်ႈ သီႁူင်းႁႆး ႁၢင်ႈလီလီဢွၼ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ့်.... လၢႆးႁဵတ်း ဢၾႅၵ့်တူဝ်လိၵ်ႈ ဢိူဝ်ႈၼႃ...

တႄႇယဝ့်ၵမ်းၼႆ့... ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း.. ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်သႅၼ်းမၼ်းမီး 500x500 pixels သေ ယွမ့်ပၼ် canvas ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် သီလမ်။ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆ့ ဢဝ်သီလမ် ထွၵ်ႇသႂ်ႇၼိူဝ် ပိုၼ့်လင် Background ၼႆၶႃႈ။

ဝၢႆးသေၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈၸႂ့် ၶိူင်ႈတႃႇတေပေႃ့လိၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် Horizontal Type Tool သေၵေႃႈ ပေႃ့သႂ်ႇလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့။ တီႈတူဝ်လိၵ်ႈၼၼ့် ၶႂ်ႈယွမ့်သီသင်ၵေႃႈယွမ့် (ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႄ့ ယွမ့်သီႇၽိူၵ်ႈ) သေ ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်းၼႆ့ ဝႆ့ပၼ် တီႈၼႂ်းၵၢင် canvas ႁဝ်းၼၼ့်ၶႃႈ။ ၾွၼ့်တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းတႄ့ ၶႃႈႁဝ်းၸႂ့်ဝႆ့ AvantGarde Md BT ၼႆၶႃႈ။ ပေႃးယဝ့် မၵ်းသႂ်ႇပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈ ဢၼ်လူင်ႈၼႃႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ပၼ်ၼႆ့ၶႃႈ။ (ပေႃးၾွၼ့်ဢၼ်ၶႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ် ၾွၼ့်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသေဢၼ်် သေၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ)

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶႃႈလၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ့်ၸိုင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းဝႆ့ၼၼ့် တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈယဝ့်။

လီယဝ့်.. ဝၢႆးသေၼၼ့် ၸႂ့် Layer > Rasterize > Type သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ Layer တူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်းၼၼ့် ယဵၼ်းပဵၼ် ႁၢင်ႈၵႂႃႇၶႃႈ။ ပေႃးယဝ့်ၼႆ ၵႂႃႇဢဝ် Rectangular Marquee Tool သေၵေႃႈ မႃးႁဵတ်း Selection ၸွမ်းၼင်ႇ ႁၢင်ႈပႃႈတီႈၼႆ့ၶႃႈ။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် Ctrl + Shift + J သေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈ Selection ၼၼ့် ထွတ်ႇပဵၼ် Layer ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပေႃးယဝ့်ၼၼ့် ၵမ်းၼႆ့ ဢဝ်ပၼ် Color Overlay layer style တီႈလေႇယႃႇ Layer ဢၼ်ႁဝ်းထွတ်ႇဢဝ်ဝႆ့မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ့်ၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆ့မႃး ႁၢင်ႈဢဝ်ႁဝ်းႁဵတ်းဝႆ့ၼႆ့ မၼ်းတေမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့မႃးၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆ့ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈ လေႇယႃႇ Layer ထႅဝ်လိၵ်ႈ ႁဝ်းမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ့်သေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် တူဝ်လိၵ်ႈ တူဝ်လႂ် တူဝ်ၼၼ့် ၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းလၢႆးႁဝ်းႁဵတ်းမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼၼ့်ၶႃႈ။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ် လိူၵ်ႈသၢင်ႈပလႅၼ်းတိင်း Blending Option တွၼ်ႈတႃႇ တူဝ်လိၵ်ႈ တူဝ်လႂ်တူဝ်ၼၼ့်သေ ယွမ့်ပၼ်သီမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပၼ်ဝႆ့ၼႆ့ၶႃႈ။ #074d9d, #0496b7, #00992b, #8c9f09, #a55405 and #9f0929 ။

ဝၢႆးသေၼၼ့် ၶိုၼ်းဢဝ် လေႇယႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းထုတ်ႇဝႆ့ၸိူဝ်းၼၼ့် ၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် marge layer (Ctrl + e) သေ ၶိုၼ်းထုတ်ႇဢဝ် လေႇယႃႇ (Ctrl +J) ဢၼ်ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆ့ၼၼ့်ၶႃႈ။ ပေႃးယဝ့် ၶိုၼ်းၵႂႃႇဢဝ် Filter > Blur > Motion Blur သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈဢၼ်ပၼ်ဝႆ့ ပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆ့မႃး ႁၢင်ႈဢဝ်ႁဝ်းႁဵတ်းဝႆ့ၼႆ့ မၼ်းတေမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့မႃးၶႃႈ။

Ok.. လီတူၺ်းယဝ့်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁႃ့ၵမ်းၼႆ့...? ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းဢၾႅၵ့် သႂ်ႇထႅင်ႈ။ ၵႂႃႇတီႈ လေႇယႃႇပႃႈၼိူဝ်သုတ်းၼၼ့်သေ ၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈၵၢၼ် Select > Load Selection တႃႇတေႁဵတ်း Select ထႅဝ်တူဝ်လိၵ်ႈၼၼ့်ၶႃႈ။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၸႂ့် Rectangular Marquee Tool ၊ ယဝ့်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းပႃး Alt သေၵေႃႈ တတ်းပႅတ်ႈ Selection ပွတ်းတႂ်ႈမၼ်းၶႃႈ။ ယဝ့်ၵေႃႈ ဢဝ် Gradient Tool သေ ၸႂ့် White to transparent gradient သေ ယွမ့်သီမၼ်းထႅင်ႈ။

ဢူဝ်ႇၶေႇယဝ့်... တေလႆႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းယဝ့်ၵႂႃႇယဝ့်။ ႁဝ်းၶႃႈ ၼဵၵ်း Ctrl + D သေ လူတ်းပႅတ်ႈ Selection သေ ၶိုၼ်းၸႂ့် ၶိူင်ႈတႃႇတေပေႃ့လိၵ်ႈ Horizontal Type Tool သေၵေႃႈ ပေႃႈထႅင်ႈလိၵ်ႈထႅဝ်ၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇတေပေႃ့လိၵ်ႈၼၼ့် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢၼ်မၵ်းမၼ်ႈလူင်ႈၼႃႈ ဝႆ့ ၸိူင့်ၼင်ႇၼႄဝႆ့ ပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႁၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ယူႇ။

ဝၢႆးသေၼၼ့် ထႅမ်သႂ်ႇ Gradient Overlay layer style တီႈ လေႇယႃႇထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းပေႃ့သႂ်ႇ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆ့ၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆ့ တေလႆႈႁၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ယူႇ။

လီယဝ့်ၶႃႈ.. ၵမ်းၼႆ့တႄ့ ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈသပ်းလႅင်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ့သေလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေလႆႈတူဝ်ထူပ်းသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ယွမ့်သီႁူင်းႁႆး ႁၢင်ႈလီလီဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ့်။ ၼႆ့ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ့်လႆႈတီႈ design သေဢၼ်ဢၼ်။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၵွပ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေလူ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ့ယူႇၶႃႈ။ ၶႃႈႁဝ်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၸႂ်ယူႇ။