Shan Institute of Information Technology


လၢႆးသၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2018-03-08 06:44:59


တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၼႆ့ ၶႃႈႁဝ်းတေၼႄပၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႈသၢင်ႈတသၢႆးတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸပ်းတႃ ၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸႂ်ႉ gradient overlay, pattern overlay styles လႄႈ ဢိၵ်ႈပႃး လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလင်မၼ်းၼၼ်ႉ။

 

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ၽွၼ်းလႆႈမၼ်း

ၼဵၵ်း (Ctrl+N) သေ သၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Adobe Photoshop, သႅၼ်းမၼ်းဝႆႉ 1920px by 1200px (RGB color mode) တီႈ resolution မၼ်းဝႆႉပၼ် 72 pixels/inch ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် Paint Bucket Tool (G) သေၵေႃႈသႂ်ႇသီ #353430 တီႈ Backgroud layer ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလၼ် fiber background ၼၼ်ႉ ဢဝ် Spiderman Pattern (လူတ်ႇလူင်းဢဝ် Spiderman Pattern ၵႃႈတီႈ brusheezy.com.)ၼၼ်ႉသေ Copy/Paste သႂ်ႇတီႈၼႂ်း C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Presets\Patterns ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သၢင်ႈ Layer ဢၼ်မႂ်ႇသေၵေႃႈ ဢဝ် Paint Bucket Tool (G)သေ ဢဝ်သီ #959595 ထႅမ်သႂ်ႇပၼ်လႄႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မၵ်းသႂ်ႇပၼ် Opacity မၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် 41% ၵႃႈတီႈ Layer ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ Add a layer style ၵႃႈတီႈၽၢႆတႂ်ႈ Layers panel ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇလိူၵ်ႈပၼ် Pattern Overlay လႄႈ။ ၵႂႃႇတီႈ Pattern Picker သေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ Spidreman Pattern ပႆႇမီးၼႆၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ Pickers’ submenu သေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပိုတ်ႇပၼ်လႆႈယူႇ။

ပေႃးၼၼ်ၸၼ်ႉတေမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ် ဢၼ်ပဵၼ် fiber background ယူႇယဝ်ႉ။

ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉ ပၼ်တီႈ Layer ၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈႁၢင်ႈႁိင်ႈ Add a Mask ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇလိူၵ်ႈပၼ် Soft Round brush ၵႃႈတီႈ Brush Tool (B) သီမၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် သီလမ် (မၵ်းသႂ်ႇပၼ်  Opacity မၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် 15% ၵႃႈတီႈ Option bar) ၼၼ်ႉ။

ၸႂ်ႉ Soft Round brush သေၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးပွတ်ႈပၼ်ဢိတ်းဢွတ်း ၵႃႈတီႈႁိမ်းၶႅပ်ႇႁၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလင်ႁဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။

ၶိုၼ်းထုတ်ႇဢဝ် copy ဢဝ် layer ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းမႃးၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉသေ တီႈ Fill  မၼ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ် 0% ​သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈႁၢင်ႈႁိင်ႈ Add a Layer style သေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် Gradient Overlay:

ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈ ပႅၵ်ႈသီ Color bar သေၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ် Gradient Editor သေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် သီ ၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်။ ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉပၼ် OK သေၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉ Gradient Editor ၼၼ်ႉလႄႈ။

ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ် ပိုၼ်ႉလင် Backgroud ၼၼ်ႉ မီးမႃးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈ Horizontal Type Tool (T) သေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် ၽွၼ်ႉ လႄႈ သႅၼ်းမၼ်းၵႃႈတီႈၼႂ်း Character panel ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၵႂႃႇၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈၼႂ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉသေ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် HAPPY NEW YEAR 2019 ၼႆလႄႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် Ctrl+ Enter သေ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်လွင်ႈပေႃႉလိၵ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ။

ၼဵၵ်းပၼ်တီႈႁၢင်ႈႁိင်ႈ Add a layer stle ၵႃႈတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ Layer panel ၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈပၼ် Drop Shadow: သေ သႂ်ႇပၼ် ၵၢၼ်တင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆႉတီႈၼႂ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

သိုပ်ႇလိူၵ်ႈပၼ် Gradient Overlay သေ ႁဵတ်းသင်ၸွမ်းၼင်ႇ ပၼ်ဝႆႉၼႂ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉပၼ်တီႈ Color bar သေၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ် Gradient Editor သေၵေႃႈ သႂ်ႇပၼ် Color stops ၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉပၼ် Ok သေၵေႃႈ ဢိုတ်းႁပ်းပၼ် Gradient Editor ၼၼ်ႉလႄႈ။

ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ် တူဝ်လိၵ်ႈတူင်ႉတၵ်ႉ ပီမႂ် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸႂ်ႉပၼ် Free Transform (Ctrl+T) သေၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ၼႆႉပဵၼ် ၽွၼ်းလႆႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ။