Shan Institute of Information Technology


လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ Keyman လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး ၵႃႈတီႈ Mac

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2018-03-06 06:56:15


ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇႁႂ်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉ Unicode ၼႆ ဢၼ်ၶဝ်ၵႆႉၶိုၼ်းတၵ်ႉလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွၵ်းမိုဝ်း Unicode ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၸေႃႇၵျီႇၼႆလႄႈသင် ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၸမ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇပေႃႉ ဢေသႂ်ႇ ဢႄသႂ်ႇမႃးၼႆ လႆႈပေႃႉ တူဝ်မႄႈမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈပေႃႉ ဢေ လႄႈ ဢႄၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးမိူဝ်ႈတႄႇပေႃႉတႄႉ လႆႈႁၼ်မၼ်း ၶႂ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉသေတႃႉ ပေႃးႁိုင်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈ တေႃႈငၢႆႈၸႂ်ၵႂႃႇယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းပေႃးမီး ၶေႃႈၵႄႈလိတ်ႈမႃးဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉယဝ်ႈ။ ၼႆ့မၼ်းပဵၼ် Keith ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူၼ်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ မၼ်းမႃးၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ႁဵတ်းပၼ် တႃႇႁႂ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈလီ ၵႃႈတီႈၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတႃႇၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ငိၼ်းၸူမ်းသေ လႆႈမွင်ၸႂ်ပႃး ယွၼ်ႉမၼ်းလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇၸဵမ်ၸဝ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ မၼ်းဢမ်ႇမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း ThanLwinSoft ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇသေတႃႉ ၵၢၼ်ဢၼ်မၼ်းလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉမႃး ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈပၼ် ႁဝ်းၶႃႈယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေၸႂ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ် Smart Keyboard ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈလူဝ် Keyman ဢၼ်ပဵၼ် Freeware ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ Keyman ၼႆႉ မၼ်းၵူၺ်းၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၵႃႈတီႈ Windws ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တွၼ်ႈတႃႇ Mac OSX ၵေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် Beta Version ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ပေႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လူတ်ႇလူင်း ဢဝ် Keyman for Mac OS X beta လႄႈ။ ပေႃးတေလူတ်ႇလူင်းၼႆ တေလႆႈထႅမ်သႂ်ႇပၼ် Email ယဝ်ႉၸင်တေၸၢင်ႈလူတ်ႇလူင်း ဢဝ်ဢေႃႈ။

ပေႃးၼၼ် တေလႆႈမႃး ၾၢႆႇဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ Keyman.dmg ၼႆယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ် သွင်ၵမ်းသွၼ်ႉၵၼ်သေၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်လႄႈ။

ပေႃးၼၼ် တေလႆႈမႃး ၾၢႆႇဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ Keyman.dmg ၼႆယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ် သွင်ၵမ်းသွၼ်ႉၵၼ်သေၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်လႄႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ် Keyman.app ဢၼ်မီးၽၢႆႇသၢႆႉ ၼၼ်ႉသႂ်ႇပၼ်ၵႃႈတီႈ Input Methods folders ၽၢႆႇၶႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးယဝ်ႉၼႆ ၶိုၼ်းဢိုတ်းပၼ် Keyman.dmg လႆႈယဝ်ႉ

တႃႇ လူတ်ႇလူင်း ဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး

မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလူတ်ႇလူင်းဢဝ်ဝႆႉ ၾၢႆႇ Keyboard ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးလူတ်ႇလူင်းဢဝ် ၾၢႆႇ Keyboard ယဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ Myanmar_Unicode.kmp ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း System Preferences သေၵေႃႈ သိုပ်ႇပိုတ်ႇပၼ် Keyboard ၶႃႈလႄႈ။

လိူၵ်ႈပၼ်တီႈ Input Sources Tap ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းပၼ်ၵႃႈတီႈ ႁၢင်ႈမၢႆလေႃး ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ပေႃးၼၼ် ၵႂႃႇပေႃႉပၼ် တီႈၼႂ်း လွၵ်းသွၵ်ႈႁႃၼၼ်ႉဝႃႈ Key ၼႆသေၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် Keyman မႃးလႄႈ လိူၵ်ႈပၼ်သေၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ်ၵႃႈတီႈ Add ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

တီႈ Top Panel ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈၸွမ်ပိဝ် US ဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဢေႃႈ။

ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် Keyman ၵႃႈတီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆတူၵ်းလူင်းၼၼ်ႉ။

ၵႃႈတီႈႁၢင်ႈႁိင်ႈ US ၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ Keyman ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ် ၶိုၼ်းၼဵၵ်းပၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ Keyman logo ထႅင်ႈၵမ်းသေ ပေႃးသဵၼ်ႈၵၢၼ် တူၵ်းလူင်းဢွၵ်ႇမႃး လိူၵ်ႈပၼ် Configuration ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ။

ပေႃးဝႃႈ Keyman Configuration ဢွၵ်ႇမႃး ၵႂႃႇတီႈ Keyboard Layouts Tab ၼၼ်ႉလႄႈ။ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ Installed Keyboard ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေပႆႇမီးသင်သေဢၼ်ၵွၼ်ႇ။ ပေႃးၼၼ် ၸၼ်ဢဝ် Myanmar_Unicode.kmp ဢၼ်ႁဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ ၼၼ်ႉသႂ်ႇပၼ် တီႈၼႂ်း လွၵ်းၼႆႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ် တေလႆႈႁၼ် Keyboard ႁႃႈမဵဝ်း ၶဝ်ႈမႃးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇပၼ် Shortcut key တႃႇႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉလႆႈ Keyboard ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼႆဢေႃႈ။ မၼ်းၵေႃႈ မီးၵႃႈတီႈၼႆး Keyboard ဢၼ်မီးၽၢႆႇတႂ်ႈ System Preferences ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ Shortcuts Tap သေ ၵႃႈတီႈ Input Sources ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂ်ဝႆႉ Shortcuts key ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉလႆႈယူႇ

ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈပေႃႉလႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼင်ႇ ၸေႃႇၵျီသေ ၸိူဝ်းပၼ် ဢေသႂ်ႇ ဢႄသႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပေႃႉ ၽၢႆႇလင်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႃႈလႆႈပေႃႉတူၺ်းလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီး Error သင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၸႂ်ႉလႆႈၼင်ႇၸႂ်သေၵမ်း။

Downloads:

Keyman

Myanmar Unicode Keyboard