Shan Institute of Information Technology


ၵၼ်ႁဵၼ်း (Photoshop)

လၢႆးလိူၵ်ႈယွမ်ႉသီ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Written by Admin

Posted on April 16, 2016


တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း Photoshop ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွၵ်းလၢႆးငၢႆႈငႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် လိူၵ်ႈဢဝ်သီ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၼႄၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် black and white သီၽိူၵ်ႇလမ် လိူဝ်သေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၵိုတ်းလိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ် main subject တွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၼႄ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ တႃႇတေႁဵတ်း effect ဢၾႅၵ်ႉ လွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ တီႈၼႂ်း Photoshop ၼႆႉ ႁဵတ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်ၸမ်ႉ ၵႆႉဢဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တမ်းပႅတ်ႈၵႆၵႆ ၶဝ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃး လႆႈလူမ်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Selection tools တင်းၼမ်းတင်းလၢႆ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်း Photoshop ၼၼ်ႉၼႆ ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ တႃႇတေၸႂ်ႉ Selection tool ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼၼ် တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ Selection tools သေ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်း ဢၾႅၵ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၸႂ်ႉတႄႉတႄႉဢေႃႈ၊

Read More

လၢႆးႁဵတ်း တူဝ်လိၵ်ႈ သီႁူင်းႁႆး ႁၢင်ႈလီလီ တီႈၼႂ်း Photoshop

Written by Sai Mawn Kham

Posted on March 06, 2018


ၼေႈၼေႈ... ၵၢၼ်ႁဵတ်း လၢႆးႁဵတ်း တူဝ်လိၵ်ႈ သီႁူင်းႁႆး ႁၢင်ႈလီလီဢွၼ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ့်.... လၢႆးႁဵတ်း ဢၾႅၵ့်တူဝ်လိၵ်ႈ ဢိူဝ်ႈၼႃ... တႄႇယဝ့်ၵမ်းၼႆ့... ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း.. ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်သႅၼ်းမၼ်းမီး 500x500 pixels သေ ယွမ့်ပၼ် canvas ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် သီလမ်။ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆ့ ဢဝ်သီလမ် ထွၵ်ႇသႂ်ႇၼိူဝ် ပိုၼ့်လင် Background ၼႆၶႃႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈၸႂ့် ၶိူင်ႈတႃႇတေပေႃ့လိၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် Horizontal Type Tool သေၵေႃႈ ပေႃ့သႂ်ႇလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့။ တီႈတူဝ်လိၵ်ႈၼၼ့် ၶႂ်ႈယွမ့်သီသင်ၵေႃႈယွမ့် (ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႄ့ ယွမ့်သီႇၽိူၵ်ႈ) သေ ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်းၼႆ့ ဝႆ့ပၼ် တီႈၼႂ်းၵၢင် canvas ႁဝ်းၼၼ့်ၶႃႈ။ ၾွၼ့်တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းတႄ့ ၶႃႈႁဝ်းၸႂ့်ဝႆ့ AvantGarde Md BT ၼႆၶႃႈ။ ပေႃးယဝ့

Read More

လၢႆးသၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

Written by Sai Mawn Kham

Posted on March 08, 2018


တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၼႆ့ ၶႃႈႁဝ်းတေၼႄပၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႈသၢင်ႈတသၢႆးတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸပ်းတႃ ၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸႂ်ႉ gradient overlay, pattern overlay styles လႄႈ ဢိၵ်ႈပႃး လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလင်မၼ်းၼၼ်ႉ။   ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ၽွၼ်းလႆႈမၼ်း ၼဵၵ်း (Ctrl+N) သေ သၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Adobe Photoshop, သႅၼ်းမၼ်းဝႆႉ 1920px by 1200px (RGB color mode) တီႈ resolution မၼ်းဝႆႉပၼ် 72 pixels/inch ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် Paint Bucket Tool (G) သေၵေႃႈသႂ်ႇသီ #353430 တီႈ Backgroud layer ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလၼ် fiber

Read More